Algemene voorwaarden B&B THEO LOGNARD Laforêt BELGIE

Terminologie                                                                                      

Accommodatie:  B&B Theo Lognard, herberg, B&B.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van  B&B Theo Lognard, of namens de eigenaar van de B&B, de herberg beheert.
Hoofdgast: de persoon die ouder is dan 18 jaar en bij  B&B Theo Lognard heeft gereserveerd met het contactformulier of via Booking.com.

Gast: een persoon die bij B&B Theo Lognard  verblijft en als zodanig is aangemeld via het contactformulier of via Booking.com.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Contactformulier: een op de website www.theolognard.nl geplaatst formulier dat dient te worden ingevuld om een reservering te maken bij  B&B Theo Lognard.
Reservering: een bevestiging door  B&B Theo Lognard van een door de gast ingevuld en ingestuurd contactformulier.
Definitieve reservering: een reservering waarvoor een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten op de ING bank rekening van HERBERG LE LOGNARD VOF is gestort.
Annulering:het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

1. B&B THEO LOGNARD

1.1    De B&B is beschreven in de website www.theolognard.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in en om de herberg ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan  dergelijke verschillen.
1.2    Het minimum verblijf in de herberg is één nacht.
1.3    Voor de gasten is de herberg 24 uur per dag toegankelijk.
1.4    Rusttijden zijn van 24.00 uur – 07.00 uur.
1.5    Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
1.6    Huisdieren in overleg met de beheerder.
1.7    De kamers zijn geschikt voor één- twee- drie- vier personen.
1.8    Inchecken tussen 14.00-20.00 uur, uitchecken uiterlijk om 11.00 uur. Tenzij anders overeengekomen.
1.9   Gasten kunnen hun auto parkeren op het parkeerterrein achter de herberg. Parkeren geschiedt op eigen risico.
1.10  Gasten kunnen in de zomermaanden (juli – augustus – september) van het zwembad gebruik maken, mits het weer (voldoende zonuren plus watertemperatuur) het toelaat.  Gebruik maken van het zwembad geschiedt op eigen risico.

2. Tarieven

2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering -en/of reisverzekering.
2.3   Vermelde tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4    Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.theolognard.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3. Reservering en betaling

3.1    Nadat de reservering via het contactformulier is bevestigd door de B&B, dient de hoofdgast een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten over te maken op rekening van HERBERG LE LOGNARD.
3.2    De reservering is pas definitief als dit voorschot is betaald. Zodra de reservering definitief is, ontvangt u daarvan een bevestiging door B&B Theo Lognard.
3.3    De hoofdgast kan er voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan de B&B over te maken. Dit kunt u aangeven in het online reserveringsformulier.
3.4    Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar :
ING bank  IBAN nr.: BE 95 3630 5508 8158; BIC: BBRUBEBB t.n.v. HERBERG LOGNARD VOF
3.5    De hoofdgast wordt verzocht het restant bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan uitsluitend contant.  B&B Theo Lognard accepteert geen creditcards en/ of PIN betalingen.

4. Annulering

4.1    Bij annulering minimaal 7 dagen voorafgaande aan het vroegste aankomst tijdstip (14.00 uur) op de gemelde aankomstdatum wordt het reeds betaalde bedrag volledig geretourneerd.

4.2    Bij annulering minder dan 7 dagen maar meer dan 2 dagen voor aankomst wordt 50% van het betaalde bedrag  geretourneerd. Bij annulering minder dan 2 dagen voor aankomstdag (14.00 uur) wordt geen bedrag geretourneerd.
4.3    Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag onder 4.1 en 4.2 dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan B&B Theo Lognard te worden doorgegeven.
4.4    B&B Theo Lognard heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (14.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.

5. Schade

5.1    De(hoofd)gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten en eventuele huisdieren aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.
5.3    Een schadegeval dient door de (hoofd)gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed tegen een markt conforme prijs.

6. Klachten

6.1    De (hoofd)gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7. Overmacht

7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de (hoofd)gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.
7.2    In geval van overmacht (niet zijnde een annulering) bij de hoofdgast, is in overleg met de eigenaar van de B&B de reservering over te dragen aan een derde.  Dit moet zo snel mogelijk na de overmachtsituatie gemeld worden, doch niet later dan enige uren voor het inchecken.

8. Aansprakelijkheid

8.1    De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de (hoofd)gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de (hoofd)gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2     De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan grove schuld of nalatigheid van de B&B.
8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

9. Privacy

9.1    De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

10. Slotbepaling

10.1   Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Belgisch/ Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
10.2   Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in België/ Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
10.3   Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
10.4   Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.